ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Квалификационен семинар, посветен на неформалното образование

От 28 до 30 ноември 2014 г. се проведе семинар на тема „Неформалното образование – възможност за развитие на талантите и способностите на децата и учениците. Развитие на педагогическите кадри“, в партньорство с министерството на образованието и науката.

Форумът събра в зала „Киев“ на Парк-хотел „Москва“, град София десетки преподаватели и директори на училища и извънучилищни педагогически учреждения от цялата страна.

Г-жа Емилия Тошева, държавен експерт в дирекция „Квалификация и карирерно развитие“ на МОН запозна участниците с Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014-2020. Направен бе обстоен анализ на основните професионални и социално-демографски характеристики на педагогическите кадри за периода 2007 - 2013 година; на продължаващата квалификация и кариерно развитие и преглед на нормативната уредба.

Сред предстоящите задачи, свързани с реализирането на Стратегията, г-жа Тошева открои приемането на държавен стандарт за заплащане, който да обвърже продължаващата квалификация и кариерно развитие с качеството на преподаване и резултатите на учениците; преодоляването на недостига на финансиране; определянето на функции на председателите на методическите обединения и главните учители – мандат, кариерно развитие, както и обвързването им с вътрешните правила.

         

Вторият работен ден на семинара беше посветен на неформалното образование, работата с неформални групи като възможност за развитие на талантите и способностите на децата и учениците. Марина Пиронкова  - главен асистент, доктор по педагогика към Факултета по  Педагогика при СУ „Св. Климент Охридски“ представи теориите за формално, неформално и аформално образование. Специално внимание беше обърнато на работата с неформални групи и на факторите за ефективност на групите / микроклимат, структурираност, интегрираност, интрагрупова активност, интергрупова активност и статус/. Денят завърши изключително емоционално с практическо занятие. Участниците в семинара сформираха три неформални групи, които представиха конкретни дейности.

          

Осъзнавайки, че ефективна и качествена работа с и за младите хора може да се реализира само при обединените усилия на държавните институции, местните власти и неправителствения сектор, организаторите бяха поканили и представител на Район „Триадица“, Столична община – г-жа Пенка Иванова, началник на отдел "Образование, социална дейност, култура и спорт". Наред с добрия опит на района, г-жа Иванова, която е и ръководител на проект „УСПЕХ“ на министерството на образованието и науката, запозна аудиторията и с актуални въпроси по проекта и планирани бъдещи дейности за реализирането му.

Опитът на училище в малко населено място бе представен от г-жа Петя Русинова, директор на основно училище в село Селановци, област Враца.

                

Всички участници бяха поздравени от името на г-н Цветан Иванов, управител на Международна фестивална програма „Приятели на България“ и поканени да дадат своите предложения за бъдещи квалификационни форми.