ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Програми за обучения на учители, директори и други педагогически специалисти 2016/2017 учебна година

   Сертифицирана система за управление на качеството ISO 9001:2015, Сертификат  рег. № 437-1826-К/27.10.2016


Програми за обучения на учители, директори и други педагогически специалисти

2016/2017 учебна година

Тема

Обучител

Предназначена за

1

"Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие в систематана училищното образование."

Проф. Ирина Колева

Педагогически специалисти – училищно образование

2

"Интеркултурни модели на педагогическо взаимодействие: семейство – детска  градина."

Педагогически специалисти – предучилищно образование

3

"Държавният образователен стандарт по предучилищно образование: парадигми и концепти."

4

"Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха."

Проф. Лидия Велкова

Проф. Стефан Мичев

Проф. Юрий Търкаланов

 

Педагогически специалисти – предучилищно и училищно образование

5

"Защита при бедствия и аварии."

6

"Превенция и противодействие на корупцията."

7

"Мерки за сигурността и противодействие на агресията в училище."

8

"Държавен протокол и церемониал, Етикет и правила на поведение в обществото."

Анатолий Пазийски

Педагогически специалисти – предучилищно и училищно образование

9

"Здравословно хранене на децата в предучилищна възраст- законодателство и тенденции."

 

Д-р Камен Николов

Педагогически специалисти – предучилищно образование

10

"Здравословно хранене на учениците в училищна възраст - законодателство, тенденции, предизвикателства."

 

Педагогически специалисти – училищно образование

11

"Икономическа грамотност в  системата  насредното образование."

гл.ас. д-р Елисавета Георгиева

Педагогически специалисти – училищно образование

12

"Интерактивна образователна среда за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата."

Д-р Галина Хайдар

 

 

Педагогически специалисти – предучилищно образование

13

"Подготовка и обучение на децата и персонала в детската градина за безопасно поведение при бедствия."

14

"Пожарна безопасност, превенция на риска и спасяване."

15

"Специфични професионални умения за работа в училищна комисия по безопасност на движението по пътищата."

 

 

Д-р Галина Хайдар

Педагогически специалисти – училищно образование

16

"Професионални педагогически дейности за превенция на зависимото поведение."

Може да се проведе 16 часа присъствена форма или 8 присъствена + 8 дистанционна форма

Младен Владимиров

Педагогически специалисти – училищно образование

17

"Модели на педагогическо взаимодействие: семейство – детска градина."

 

Ксения Семизорова

Педагогически специалисти – предучилищно образование

Програмите са разработени  за 16 академични часа, позволяващи получаване на един квалификационен кредит.


Версия за печат (Docx.)