ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

X НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ОТ УЧИТЕЛЯ – С ЛЮБОВ"

В ПАРТНЬОРСТВО С МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Конкурсът се обявява за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление "Изкуства", и за учители – творци. В този си формат той обединява традициите на Конкурс за специалисти, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности и Национален литературен конкурс "От учителя – с любов".

2. Организатори:

3. Цели:

-  стимулиране и популяризиране на добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците;

-  стимулиране и популяризиранена творческите идеи и форми на работа на българските учители.

4. Конкурсът предвижда участие в три независими една от друга секции. Допуска се участие само в една, в две или и в трите секции.


Секция 1.  Представяне на писмени доклади на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците".

Секция 2.  Литературен конкурс – поезия и проза.

Секция 3.  Практическа част.


5. Оценяването се извършва от комисия, включваща представители на организаторите и външни експерти. Решенията на комисията са окончателни.

6. Награди:

-  грамоти, плакети и предметни награди, осигурени от МФП "Приятели на България", за трите секции и за всяка категория, както следва: първа, втора, трета награда и поощрение;

-  специални награди на Министерството на образованието и науката и Националния дворец на децата;

-  грамоти за детските и ученически групи, участващи в практическата част;

-  комисията има право да не връчи някои от наградите;

-  наградите се връчват на официална церемония през м.май 2017 година в Министерството на образованието и науката.

7. Представените материали се съхраняват една календарна година и могат да бъдат публикувани по преценка на МФП "Приятели на България".


РЕГЛАМЕНТ (.Docx )За организационни въпроси и допълнителна информация:  гр. София  1000, ул. “Струмица” № 1, вх. А
Международна фестивална програма “Приятели на България”

festival_db@abv.bgwww.festival-bg.com

02/ 987 55 68; 0887 61 83 67

Дима Иванова