ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

ДЕТЕТО НА ПЪТЯ - СЪС ЗНАНИЯ И ОПИТ

Научно-практически форум за педагогически специалисти, работещи в предучилищното образование

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Научно-практическият форум има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование за възпитание и обучение на децата по безопасност на движението по пътищата (БДП).

Период и място на провеждане: 27 – 29 март 2020 г., Парк - хотел “Москва”, гр. София

Организатор: Сдружение “Център за обучение и квалификация”;

Партньори:    Международна фестивална програма “Приятели на България”;                       


Научна комисия:

Председател: Д-р Галина Хайдар, с образователна и научна степен “доктор” по специалността “Теория на възпитанието и дидактика”, магистър по “Предучилищна педагогика”, носител на Първа професионално - квалификационна степен.  Автор на системи от учебни помагала одобрени от МОН на тема: “Възпитание и обучение по БДП” и  “Подготовка и обучението на децата за безопасно поведение при бедствия”, в т.ч. “Пожарна безопасност и спасяване“. Дългогодишен преподавател в курсове за повишаване на квалификацията на учители по проблемите на “Методика на обучение по БДП”, “Интерактивни технологии и техники в обучение на децата в предучилищна възраст по БДП”, “Интерактивна образователна среда за обучение по БДП в детската градина“, “Специфични професионални умения за работа в училищна комисия по безопасност на движението по пътищата“ и други.

Членове:

Проф. Надежда Витановадоктор на психологическите науки,преподавател в СУ “Св. Климент Охридски”. 

Доц. д-р Катя Гетова, преподавател по предучилищна педагогика, педагогика на ранното детство, детска психология в Департамента за информация и усъвършенстване на учителите към СУ ,,Свети Климент Охридски”.

Д-р Евгения Михова, доктор по педагогика и директор на ДГ ,,Братя Грим”, гр. Шумен.


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Форумът предвижда участие в две части – писмена част и презентация.

Писмена част. Участниците представят доклад  в едно от следните тематични направления:

1.       Детето – пешеходец. (Пътувам с мама и татко на разходка; Пресичам безопасно; Какво трябва да знае малкия пешеходец).

2.       Детето – водач на велосипед (Моят велосипед; Изправност на велосипеда; Кои знаци познава велосипедиста;  Какво трябва да знае малкият велосипедист).

3.       Детето – пътник в превозно средство (Детето в автомобила; Пътувам с автобус; Могат ли хората без превозни средства).

4.       Пътна маркировка и сигнализация (Светофар-другар; Познавам ли пътната маркировка; Познавам ли пътните знаци).

5.       Нашата улица, нашия град. (Нашата улица; Кварталът, в който живея; Градът/селото, в което живея; Къде играят децата?; Моят път до детската градина).

6.     На площадката по БДП в детската градина.

Кандидатите изпращат в електронен формат на CD или USB в офиса на Сдружение “Център за обучение и квалификация” в срок до 21.02.2020 г. общ пакет следните документи за участие:

·         Заявка за участие /образец 1/;

·         Професионална автобиография;

·         Писмен доклад /образец 2, съдържащ изискванията за оформяне/;

Одобрените от научна комисия доклади ще се публикуват в официален сборник  и ще бъдат предоставени на всеки участник по време на регистрацията на научно практическата конференция. Не се допускат за участие доклади в съавторство или не отговарящи на посочените изисквания.

Презентация. Участниците представят дейността си с кратко устно изложение с продължителност до 10 минути. Представянето на доклади се извършва по изготвена програма от организаторите по дни и часове. Възможно е представяне на компютърна презентация, съпроводена със снимков и/или видео материал, заявена предварително. Промяна в програмата на място не се допуска.

Съгласно чл. 49, ал.3, т.2 от Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти на МОН, за подготовка, представяне и публикуване на доклад от педагогически форум на участниците се издава удостоверение за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес.

Форумът предвижда участие с доклади на водещи експерти в областта на безопасността на движението по пътищата  на Република България на теми:

1.       Детето на пътя със знания и опитД-р Галина Хайдар

2.       Дефиниране на актуалността на проблема безопасност на децата в реална пътна среда, пътнотранспортни произшествия с тях и правната им защита. Мария Ботева, инспекторот ,,Пътна полиция" към Главна дирекция ,,Национална полиция” - МВР

3.       Психо-физиологически особености на децата като участници в пътното движение. Доц. д-р Катя Гетова, СУ “Св. Климент Охридски”

4.       Законодателни промени в областта на БДП и учебни програми за възпитание и обучението на децата в детската градина. Експерти от МОН и  РУО-София-град

5.       Технология на възпитанието и обучението по БДП в детската градина, избор и прилагане на интерактивни форми на динамично обучение, ефективни интерактивни стратегии, методи и техники, средства и организационни формиД-р Евгения Михова, директор на ДГ “Братя Грим”, гр. Шумен

6.       Ролята на училищните комисии в организационно-педагогическа дейност по БДП и изграждането на интерактивна среда за обучението в детската градинаКрасимира Михайлова, директор на ДГ № 33 “Делфинче”, гр. Варна

7.       Успешни модели на кабинети и ситуирана пътна среда за обучение по БДП в условията на детската градина.  Антоанета Кръстанова, директор на ДГ №186 “Деница”, гр. София


Цена за участие в научно-практическата конференция: 95 лв. с ДДС .

Цената включва:

  • Такса участие;
  • Наем на технически оборудвана зала;
  • Кафе-паузи;
  • Комплект печатни работни материали за всеки участник;
  • Сборник с доклади от научно-практическият форум;
  • Лекторски хонорари;
  • Издаване на удостоверение за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес от научно-практическият форум и получаване на 1 квалификационен кредит.

По желание на участниците могат да се настанят в Парк-хотел “Москва” в посочения период за 3 дни/2 нощувки.

Заплащането се извършва в срок до 14.02.2020 г., само по банков по банков път по сметка:

ЕКСПРЕСБАНК BIC: TTBBBG22 IBAN:BG02TTBB94001527338876

Като основание се вписва: БДП-2020, Три имена, образователна институция и населено място.


Материалите се изпращат на адрес:

1000 гр. София, ул. "Струмица" № 1 А, тел/факс  +359 2 987 55 68, +359 2 981 25 45

e-mail: center_ok@abv.bg ; www.festival-bg.com


За организационни въпроси и допълнителна информация:

Дима Иванова-Апталидис

+359 2 987 55 68, +359 887 618 367

e-mail: center_ok@abv.bg ; www.festival-bg.com