Информация за ръководителите

Резултати от X национален конкурс “ОТ УЧИТЕЛЯ - С ЛЮБОВ!”

Конкурсът се организира от Международна фестивална програма „Приятели на България”, в партньорство

с Министерството на образованието и науката, Националния дворец на децата и Български хоров съюз.  

П Р О Т О К О Л

Днес, 30.03.2017 г., комисия в състав:

Председател:    Грета Ганчева – директор на дирекция „Приобщаващо образование”, МОН

Членове:       

1. Цветан Иванов – управител на Международна фестивална програма „Приятели на България”

2. Мари Агасян – Международна фестивална програма „Приятели на България”

3. Татяна Досева – директор на Националния дворец на децата;

4. Маргарита Петкова - поетеса

5. Галина Луканова – председател на Български хоров съюз;

6. Тихозар Кръстев – младши експерт, дирекция „ПО”, МОН;

7. Валентина Георгиева – изкуствовед;

8. Теменужка Иванова – управител на Сдружение “Център за обучение и квалификация”

9. Д-р Елисавета Георгиева

обявявиследните резултати:

В СЕКЦИЯ 1:  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПИСМЕНИ ДОКЛАДИ НА ТЕМА „ДОБРИ ПРАКТИКИ И НОВИ ФОРМИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ И ИЗЯВА НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ“

МЕЖДУНАРОДНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГАРАМА „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ”

присъжда:

ПЪРВА НАГРАДА:

Анита Атанасова Илиева - старши учител по музика в СУ "Васил Левски", гр. Карлово, област Пловдив, за доклад на тема "Малките успехи носят най-големи радости! Работа с училищен хор в XXI век - мисия (не)възможна?!"

ВТОРА НАГРАДА:

Ивелина Йорданова Иванова– учител в  ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна,задоклад на тема "Изграждане на гражданска култура чрез разнообразни дейности"

ТРЕТА НАГРАДА:

Марина Емилова Гунчева -  главен учител в ДГ "Славейче", гр. Криводол, област Враца, за доклад на тема"Заниманията в школа "Приказни вълшебства" - интересен начин за пресъздаване на приказки и народни обичаи с малките деца!"

ПООЩРЕНИЕ:

Диана Василева Йорданова- директор и Василка Йорданова Йоргова - старши учител в ДГ №2 "Здравец", гр. Тервел, област Добрич, за доклад на тема "Роль народной куклы в приобщении детей к культурным ценностям Болгарии в условиях билингвального детского сада"

Маргарита Василева Донева- старши учител в 17.СУ "Дамян Груев", гр. София, за доклад на тема "Един призив към всички: Спортувай! Бъди активен! Осмисляй свободното си време!"


БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА:

Аделина Захариева Теофилова- начален учител в 10.ОУ "Алеко Константинов", гр. Перник с доклад на тема "Детето СОП в подготвителна група и училище"

Богдана Дончева Радева -  учител икономически дисциплини в ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна с доклад на тема "Клуб "Приложна икономика"

Бойка Станишкова Велинова - начален учител вОУ "Проф. Марин Дринов", гр. Кюстендил, с доклад на тема "Изобразителните резултати - фактор за естетиране на училища среда; активизиране участието на учениците в национални и международни конкурси; формиращо  оценяване"

Ваня Танчева Господинова, учител по български език и литература в  СУ "Гео Милев", гр. Раднево, област Перник, с доклад на тема "Магията наречена театър"

Велислава Иванова Александрова-  директор на  ДГ "Светлина", гр. Трявна, област Габрово, с доклад на тема "Клубовете по интереси в детската градина - допълнителна форма на работа за формиране на гражданско съзнание и поведение у децата"

Виолета Видолова Панайотова - главен учител в ДГ "Слънце", гр. Левски, област Плевен с доклад на тема "Работа в екип"

Владислав Иванов Александров - учител по български език и литература и руски език в ПГТ "Владимир П. Минчев", Владимирово, област Монтана с доклади  на тема "Технология и същност на проблема: "Как се пише есе?" и  "При чистия и непресъхващ извор на фолклора"

Габриела Стоянова Йорданова, учител по изобразително изкуство в ЦПЛР-ОДК, гр. Ихтиман, Софийска област, с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изявя на децата и учениците"

Дамянка Начова Ангелова - старши учител в ДГ "Славейче", гр. Криводол, област Враца  с доклад на тема "Музикално-сценичните жанрове в детската градина"

Деан Гочев Василев  - учител в ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна с доклад на тема "Горди с успехите си"

Диана Константинова Иванова - учител в ДГ "Славейче", гр. Криводол, област Враца -с доклад на тема "Използването на новите технологии в различни форми на занимания при децата от предучилищна група"

Диана Русева Кирова - главен учител в НУИ "Панайот Пипков", гр. Плевен с доклад на тема "Концертът като добра практика и форма за творческа изява на учениците"

Елеонора Йосифова Николова- главен учител по български език и литература вНГХНИ "Константин Преславски", гр. Варна, с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изявя на децата и учениците" - Училищен проект за фолклорна експедиция "Аспарухово - бъдеще за фолклорния свят"

Иванка Благова Рибарска - старши учител в2.ОУ "Димитър Благоев", Благоевград, с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изяви на децата и учениците. Ателие по керамика за извънкласна дейност."

Калинка Иванова Русалова - старши учител в ПИГ, ОУ "Васил Левски", гр. Пловдив с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интересии изява на деца и учениците"

Камелия Цонева Станчева, старши учител по български език и литература и

Деян Друмев Друмев -старши учител по информатика в ПМГ "Васил Друмев", гр. Велико Търново с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изявя на децата и учениците/Организирането и провеждането на литературен конкурс от ученици/

Катя Александрова Кръстева– директор на ОУ "Христо Ботев", с. Гълъбник, област Перник с доклад на тема "С красотата на приятелството в извънкласните дейности/Моята визия за съвременна и ефективна извънкласна дейност в ОУ "Христо Ботев" с. Гълъбник, общ. Радомир"

Катя Добрева Ганчева -  старши учител в ДГ "Слънце", гр. Левски, област Плевен с доклад на тема "Магията на българския фолклор в детската градина"

Магдалена Симеонова Маркова - старши учител литературно творчество в ЦПЛР-ОДК, гр. Варнас доклад на тема"Комуникативна структура на художествения контекст. Художествено пространство и художествено време"

Магдалина Валентинова Тенекева-  старши учител по музика и

Иван Райчов Тенекев- старши учител по изобразително изкуство в  СУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман, Софийска област с доклад на тема "Не искам, не мога…Хайде пак! - Страхът от изява и негово преодоляване или Приобщаване чрез изкуство"

Маргарита Викторовна Гигова - старши учител вЦПЛР-ОДК, гр. Варна, с доклад на тема "Сфери на взаимодействие УЧИТЕЛ - УЧЕНИК-РОДИТЕЛ в извънучилищни дейности"

Марийка Атанасова Мъркушева–Кирчева– старши учителпо музика, диригент на училищна формация в 35.СУ "Добри Войников", гр. София с доклад на тема "С песен приятели"

Мария Богомилова Николова - лектор по български език и литература, Училища "Европа", гр. Радомир, област Перникс доклад на тема"Развитие на функционалната грамотност на учениците чрез извънкласни дейности"

Милена Иванова Илиева-  начален учител в ОУ "Васил Левски", гр. Априлци, област Ловеч с доклад на тема "Добри практики за работа в извънучилищни дейности. Десет години школа "Автентичен фолклор" в Основно училище "Васил Левски" гр. Априлци. Децата и фолклорът - незаглъхнал извор на красота и родолюбие"

Надя Божидарова Стаменова-Флорова -  преподавател по сценарно писане арт дейности в киното в  Детска школа CINE FLOR, гр. София с доклад на тема "За магията на словото като "посяване" и "жътва" от подготвителната група до 4 клас и по-нагоре…"

Наталия Борисова Борисова -  учител в ДГ "Славейче", Казанлък с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците"

Олимпия Светлозарова Миран -   старши учител в ДГ "Чучулига", гр . Пловдив с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците"

Павлина Пенева Вълева - старши учител в ДГ "Слънце", гр. Бургас с доклад на тема "Слънчеви деца със добри сърца"

Пламена Ивакова Цветанова -  директор на ДГ "Европейчета", гр. Враца с доклад на тема "Формиране на ценности у децата в предучилищна възраст чрез изобразителното изкуство и партньорство с родителите"

Радостина Красимирова Иванова -  учител по български език и литература и

Дарена Димитрова Маринова,учител по български език и литература в НГХНИ "Константин Преславски", гр. Варна с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците. Училищен вестник "Профили"

Росица Ангелова Иванова - педагогически съветник в  СУ "Христо Проданов", гр. Карлово, област Пловдив, с доклад на тема: "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на учениците в два клуба на СУ "Хр. Проданов" - гр. Карлово"

Росица Георгиева Стратиева- главен учител и ръководител на клуб “Млад журналист” в СУ "Й.Йовков"гр. Тервел, област Добрич, с доклад на тема "Разказа "Розата на Русия"

Росица Георгиева Стратиева- главен учител и ръководител на клуб “Млад журналист” и

Силвия Спаскова Александрова-  учител и  ръководител на клуб “Компютърен свят” в СУ "Й.Йовков"гр. Тервел, област Добрич с доклад на тема "Два клуба-един свят"

Светлана Драгоева Рангелова- старши учител по музика в ДГ "Осми март", гр. Пловдив с доклад на тема "България през вековете"

Севдие Мустафова Алиева -  учител в  ДГ "Слънце", гр. Левски, област Плевен с доклад на тема "Ключ към успешното парньорство "дете-учител-родител"

Сия Стефанова Папазова - учител по театрално изкуствовЦПЛР-ОДК, гр. Варна, с доклад на тема "Добри практики, отнасящисе до ролята на учителяпо изкуство в отношението родител - даровито дете"

Снежана Великова Николова - старши учител в НУ "Княз Борис I", гр. Шумен с доклад на тема "Как се възпитава чрез съвременното синкретично изкуство"

Снежана Иванова Любенова -  учител в  ДГ "Слънце", гр. Левски, област Плевен с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците"

Стамена Валентинова Христова – директор на  ЧДГ "Мечтатели", гр. Варна, с доклади на тема "Обучението по английски език, като добра практика и успешна форма за изява на децата в предучилищна възраст" и  "Театърът на английски език, като добра практика и успешна форма за изява на децата в предучилищна възраст"

Стойна Стоянова Илиева -  старши учител в ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варнас доклад на тема "Проектната дейност - необходимост, възможности, перспективи"

Татяна Савова Йотова -  главен учител в СУ "Христо Ботев", гр. Айтос, област Бургас с доклад на тема "От традиционното и класическото през синкретизма към широкообществена творческа дейност"

Теменуга Христова Христова -  учител по изобразително изкуство в  ЦПЛР-ОДК, гр. Шумен,  с доклад на тема "Децата на "Арт" школата към ЦПЛР-ОДК Шумен рисуват България"

Тодорка Радославова Цонева -ръководител на литературен клуб "Пигас(чета)" в ОДК, гр. Стражица, област Велико Търново, с доклад на тема "За ползите от писането"

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

награждава с предметни награди:

ДГ „Осми март”, гр. Пловдив

за представяне на старши учител Соня Георгиева Робева с доклад на тема "Мини-проект. "Книжка сладкодумна"- форма на личностно усъвършенстване в социалното взаимодействие"

и старши учител Пенка Николова Славовас доклад на тема: "Ролята на детския празник за адаптацията на децата в детската градина"

СУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово, област Благоевград

за представяне на старши учител Заприна Георгиева Глушкова с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимания по интереси и изява на децата и учениците"

ЦПЛР-ОДК,гр. Варна

за представяне на директор Монка Недкова Николова с доклад на тема "ЦПЛР-ОДК, родители, институции и организации - заедно в процеса на възпитанието на съвременното дете"

НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

награждава :

Петя Русинова Петкова – директор на ОУ "Н.Й.Вапцаров", с. Селановци, област Враца  с доклад на тема "Праздникът и хлябът от раклата на баба" - мисия "да замесиш българин" в ОУ "Н.Й.Вапцаров" с. Селановци".

Величка Христова Велчева - главен учител в ДГ №35 "Свобода", гр. Стара Загора с доклад на тема "Добри практики и нови форми за занимание по интереси и изява на децата и учениците"

Светлана Борисова Парцалева- музикален педагог в ДГ "Слънце", гр. Бургас с доклад на тема "На МуЗиКа с МаМа" - или как да възпитаваме децата в емоционални и социални компетентности"


В СЕКЦИЯ 2:  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС – ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

МЕЖДУНАРОДНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГАРАМА „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ”

присъжда

ГРАН ПРИ

Татяна Савова Йотова - главен учител в СУ "Христо Ботев", гр. Айтос, област Бургас с авторски творби “Бадеми”, “Тежко имане”

В КАТЕГОРИЯ “ПОЕЗИЯ”

ПЪРВА НАГРАДА

Таня Стефанова Попова – Дечева – старши учител по български език и литература в СУ "Васил Левски", гр. Севлиево, област Габрово с авторски творби “Зелено”, “Икар”

Тодорка Радославова Цонева- старши учител по български език и литература в СУ "Ангел Каралийчев", гр. Стражица, област Велико Търново с авторски творби “Светът като панаир”,  “Непознати думи”

ВТОРА НАГРАДА

Живка Димитрова Кисьовска – учител в СУ "Железник", гр. Стара Загорас авторски творби “На моите ученици”, “Кръговрат”

ТРЕТА НАГРАДА

Исмет Ахмедов Уручев – учител в ОУ "Христо Ботев", с.Гороцвет, област Разград с авторски творби “На моето училище”, “Букварче”

 

В КАТЕГОРИЯ “ПРОЗА”

ПЪРВА НАГРАДА

Златина Илиева Бахова - старши учител по български език и литература в СУ "Любен Каравелов", гр. Несебър, област Бургас с авторска творба “Прощъпулник”

Ася Иванова Кулева - старши учител по немски език в ПМГ "Баба Тонка", гр. Русе с авторска творба "Сол от сълзи"

ВТОРА НАГРАДА

Надя Божидарова Стаменова- Флорова - старши учител в 41.ОУ "Св. Патриарх Евтимий", гр. Софияс авторска творба “Когато умра”

ТРЕТА НАГРАДА

Георги Делчев Сталев- старши учител по български език и литература в ОУ "П. Славейков", гр. Димитровград, област Хасково с авторска творба “Фотоепилация”


БЛАГОДАРСТВЕНИ ПИСМА:

Анелия Цветанова Кирчева- учител по английски език в СУ "Крум Попов", гр. Левски, област  Плевен с автрорски творби “Светица”, “Стъпки”

Ваня Миткова Николова– учител в ДГ "Буратино", гр. Шумен с автрорски творби “Акростих”, “Есе”

Ваня Танчева Господинова - учител по български език и литература в СУ "Гео Милев", гр. Раднево, област Стара Загора с авторска творба "Квантови чудеса"

Весела Маринова Василева – учител в СУ "Алеко Константинов", гр. Луковит, област Ловеч с авторски творби "Изповед", "Слънчево дете", " С обич от мен”

Виолета Михова Кръстева - творчески секретар педагог-психолог в Конфедерация на Българските писатели, гр. Кърджали с авторски творби "Към Климент Охридски", "Сълза на птицата", "Слънчева люлка"

Владислав Иванов Александров - учител по български език и руски език в ПГТ "Владимир П. Минчев", с. Владимирово, област Монтана с авторски творби  "От учителя с любов",  "Обичам те, живот!", "От учителя - с любов!"

Галина Стоянова Станчева – Димитрова - главен учител в 1.ОУ "Христо Ботев", гр. Търговище, с авторска творба  "Когато очите говорят"

Данка Ралчеве Илчева – учител в ДГ №8 "Българче", гр. Стара Загора с авторска творба  “Хитър петър и гостилничарят (в рими)"

Диляна Цветанова Колева - старши учител по български език и литература в СУ "Алеко Константинов", гр. Луковит, област Ловеч с авторски творби  "Повелително", "Същност"

Димитринка Петрова Тодорова- старши учител в ДГ "Слънце", гр. Левски, област Плевенс авторски творби “Празник на града”, “Градът на здравето”

Ели Станчева Шейретска- старши учител в ДГ "Осми март", в гр. Пловдив авторски творби  “Елен” ,“Мъдро вино”

Елица Цветанова Иванова- учител по техникaи технологии в СУ "Крум Попов", в гр. Левски, област Плевен с авторски творби “Едно сърце”, “Ново начало”

Зинаида Желева Василева– учител, гр. Добрич с авторска творба "Преплетени"

Зорница Яворова Климентова- старши учител в СУ "Любен Каравелов", гр. Видин с авторска творба "Театър"

Ивелина Георгиева Ангелова– учител в ДГ "Васил Левски", гр. Свищов, област Велико Търново с авторска творба "Спомен за отминалото време"

Лидия Миладинова Карайланска– директор ДГ "Кокиче" с. Бръщен област Смолян с авторски творби “По жицата”, “Опорочена душа”

Лина Стоянова Борджиева- преподавател по български език и литература, философия и психология в НУПИ "Проф. Венко Колев", гр. Троян, област Ловеч с авторски творби "Художничко", "Човек е бог"

Маргарита Петкова Тодорова- учител по български език и литература в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Симеоновград с авторска творба "Въже за из път"

Мария Асенова Дикова- старши учител в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Варна с авторска творба "Откровения на класната стая"

Мария Богомилова Николова- лектор по български език и литература в Училища "Европа", гр. Радомир, област Перник с авторски творби "Аз не обичам", "Аз обичам", "Бариерата"

Мила Цонкова Велчева– заместник директор в ОУ "Бачо Киро", гр. Велико Търново с авторски творби "Сол за из път", "И тъй като някои неща"

Пенка Тотева Близнакова- старши учител в СУ "Паисий Хилендарски", гр. Пловдив с авторски творби  "Споменът от моето детство","Гайдата не прави овчаря", "Вместо да изпише вежди - избол очи"

Светлана Любенова Фидосиева -  учител в ЧСУ "Дружба", гр. София с авторска творба "Молба до спомена - бял стих"

Снежана Асенова Костова - старши учител в 125.СУ "Боян Пенев", гр. София с авторски творби "Вървя", "Завръщане"

Снежана Иванова Желязкова - старши учител в ОУ "Христо Ботев", с. Гороцвет, област Разград  с авторска творба "Просто за нещата"

Стойна Стоянова Илиева- старши учител в ПГИ "Д-р Иван Богоров", гр. Варна с авторска творба “Спомени”

Христина Тодорова Димова– старши учител в СУ "Св. Климент Охридски", гр. Ракитово, област Пазарджик с авторска творба без заглавие с мото от "Майчина сълза" на А. Каралийчев

НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

награждава 

В КАТЕГОРИЯ “ПОЕЗИЯ”

Заприна Георгиева Глушкова- старши учител по български и литература и френски език в СУ "Никола Вапцаров", гр. Хаджидимово, област Благоевград с авторски творби “Раздяла”, “Спомен”

В КАТЕГОРИЯ “ПРОЗА”

Росица Ангелова Иванова - педагогически съветник СУ "Христо Проданов" обл. Пловдив, Карлово авторска творба ”Брезово око”

 


В СЕКЦИЯ 3:  ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ

МЕЖДУНАРОДНА ФЕСТИВАЛНА ПРОГАРАМА „ПРИЯТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ”

присъжда

В КАТЕГОРИЯ „ТЕАТЪР“:

ГРАН ПРИ:

Ели Христакиева Грозева– директор на ДГ “Осми март”, гр. Пловдив 

Светлана Рангелова- старши учител по музика в ДГ “Осми март”, гр. Пловдив 

Соня Робева-  старши учител в ДГ “Осми март”, гр. Пловдив 

Весела Матеева- старши учител в ДГ “Осми март”, гр. Пловдив 

ВТОРА НАГРАДА:

Анна Царева- старши учител по български език и литературав CУ “Св. Седмочисленици”, гр. Пловдив

Борислав Кабуров- старши учител по музикаCУ “Св. Седмочисленици”, гр. Пловдив

Георги Чебишев- старши учител по изобразително изкуство CУ “Св. Седмочисленици”, гр. Пловдив

ТРЕТА НАГРАДА:

Лидия Владимирова-  учител по български език и литература и ръководител на театрален съставМлади артисти”в  СУ “Бачо Киро”, гр. Павликени, област Велико Търново

ПООЩРЕНИЕ:

Николина Байкова–Димитрова– учител  и  ръководител на група за словесен фолклор  в  СУ “Васил Левски гр. Брезник, област Перник

Вероника Петкова– старши учител по български език и литература, ръководител на група «Libri vox“ при ПГАВТ „А.С.Попов“, гр. София

Ваня Господинова– учител по български език и литература, ръководител на училищен театър „Чудомир“ при СУ „Гео Милев“, гр. Раднево, област Стара Загора.

 

В КАТЕГОРИЯ “ВЪЗСТАНОВКА НА НАРОДНИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ”

ПЪРВА НАГРАДА:

Петя Русинова-  директор на ОУ “Н.Й. Вапцаров”  и ръководител на ателие “Празникът и хлабът от раклата на баба”, с. Селановци, област Враца 

ВТОРА НАГРАДА:

Магдалина Тенекева, старши учител по музикаи СИП “Изкуства” в СУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман

Иван Тенекев, старши учител по изобразително изкуствои СИП “Изкуства”,  СУ “Христо Ботев”, гр. Ихтиман

ТРЕТА НАГРАДА:

Катя Кръстева, директор на ОУ “Христо Ботев”, с. Гълъбник, област Перник

Лидия Рангелова, старши учител в ОУ “Христо Ботев”, с. Гълъбник, област Перник

Валентина Паунчева,главен учител и ръководител на група “Традиции и обичаи”  и ръководител на в ОУ “Христо Ботев”, с. Гълъбник, област Перник

 

В КАТЕГОРИЯ „ХОРЕОГРАФИЯ“

ПЪРВА НАГРАДА:

Детелина Христова-  учител професионално обучение и ръководител на танцов състав “Алеко пее и танцува”, ПГТ “Алеко Константинов”, гр. Плевен

ВТОРА НАГРАДА:

Розалия Нанкова-  старши начален учител и ръководител на мажоретен състав при СУ „Вичо Грънчаров“, гр. Горна Оряховица

ТРЕТА НАГРАДА:

Галина Колева- старши учител по музика и ръководител на мажоретен състав при НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора

ПООЩРЕНИЕ:

Валентин Раданов, хореограф в ДГ “Дружба”, гр. Пловдив

 

КАТЕГОРИЯ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО“

ПЪРВА НАГРАДА

Христо Павлов-  учител и ръководител на  клуб “Еврика” при ЦПЛР-ОДК, гр. Петрич

 

КАТЕГОРИЯ „ВОКАЛНА МУЗИКА“

ПЪРВА НАГРАДА:

Даниела Георгиева - учител по музика  и ръководител на детска вокална група  “Медени звънчета” при  ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”, гр. Самоков, Софийска Област

ВТОРА НАГРАДА:

Николина Байкова–Димитрова -  учител и ръководител на вокална група  “Песенна дъга” в СУ “Васил Левски”, гр. Брезник

ТРЕТА НАГРАДА:

Веселина Манолова -  старши учител по музика и ръководител на вокална група  “Юначе”при 149. СУ “Иван Хаджийски”, гр. София

 

НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА

награждава :

В КАТЕГОРИЯ „ТЕАТЪР“:

Сия Папазова- учител по театрално изкуство и ръководител на детско-юношески театър “Златното ключе” при  ЦПЛР-ОДК, гр. Варна

Зорка Вълчева– учител и ръководител на театрално студио “Адаптация” при Младежки театър “Маските”в  ЦПЛР-ОДК, гр. Петрич

Мая Стоянова-  художествен ръководител и режисьор на театрална студияна Детска театрална студия “Еделвайсчета”, ДГ №6 “Еделвайс”, гр. Казанлък

Недка Рашева -помощник–режисьор, хореография, костюми наДетска театрална студия “Еделвайсчета”, ДГ №6 “Еделвайс”, гр. Казанлък

Надя Стефанова-  музикален педагог в Детска театрална студия “Еделвайсчета”, ДГ №6 “Еделвайс”, гр. Казанлък

 

КАТЕГОРИЯ „ХОРЕОГРАФИЯ“

Бойка Софийка – директор на ДГ №129 “Приказен свят”, гр. София

Таня Пеневска - ръководител на гимнастически състав при ДГ №129 “Приказен свят”, гр. София

Симона Спаскова - ръководител на балетния състав при ДГ №129 “Приказен свят”, гр. София

 

Моника Маркова,педагог, ръководител на група “Невиданс”, гр. София

 

НАГРАДИ НА БЪЛГАРСКИ ХОРОВ СЪЮЗ

награждава :

ПЪРВА НАГРАДА

Боряна Нешкова-Маринова– председател на НЧ „Христо Ботев 1884“ и диригент на детски хор “Бонка Големанова“, гр. Ботевград, Софийска област

ВТОРА НАГРАДА

Анита Илиева – старши учител по музика и диригент на хор при СУ „Васил Левски”гр. Карлово, област Пловдив

Марийка Мъркушева-Кирчева– старши учителпо музика и диригент на средношколска хорова формация при 35.СУ “Добри Войников“, гр. София.

 


Наградите ще бъдат връчени през месец майв Министерството на образованието и науката. Организаторите ще уведомят допълнително наградените участници.