Новини

В. Грънчарова - споделен опит за работата на Сдружение „Училищно настоятелство при ОУ „Христо Ботев“ – с. Самораново“

Валентина Грънчарова е начален учител в ОУ “Христо Ботев”- с. Самораново, обл. Кюстендил.

Носител е на Първа награда в категория "Извънкласна дейност" от V -ти Национален конкурс за специалести, работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, организиран от Международна фестивална програма "Приятели на България", в партньорство с Министерство на образованието, младежта и науката и Синдиката на българските учители. 

През 2012 г. е удостоена с награда на Община Дупница и със званието "Учител на годината" на синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

Своя педагогически и организационен опит споделя в практическите и квалификационни семинари, организирани от Програма "Приятели на България". 

Предлагаме на Вашето внимание част от доклада на г-жа Грънчарова, представен по време на семинара през м. февруари 2013 г.  - "Сдруженията с нестопанска цел - възможност за подпомагане на извънкласните и извънучилищни дейности"

Училищното настоятелство – възможности и предизвикателства

Може ли да бъде полезно едно училищно настоятелство, ако е регистрирано в съда като сдружение с общественополезна цел или е поредната, съществуваща само на хартия институция?

Законът за юридическите лица с нестопанска цел предвижда в нашата страна нестопанските организации да бъдат сдружения и фондации, а според Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, настоятелствата към учебните заведения трябва да бъдат регистрирани като сдружения за извършване на общественополезни дейности.

Сдружение „Училищно настоятелство при ОУ „Христо Ботев“ – с. Самораново“ съществува от февруари 2007 година. Решихме да регистрираме сдружението с идеята да имаме по-широк достъп до различни проектни процедури. За някои от тях общинските училища нямат право да бъдат  преки бенефициенти, но сдруженията – да. Това разширява кръга от възможности за работа по проекти, най-вече в областта на извънкласните дейности.

Първата крачка по учредяване на училищно настоятелство е свикването на общо събрание. Добра идея е настоятелството да включва в своите редици не само родители и учители, но и общественици, политици, специалисти в областта на мениджмънта, правото, счетоводството. Те могат да бъдат полезни с опита, който имат в различни сфери на обществения живот. На общото събрание се води протокол, който става учредителен.  В него се описва дневния ред, решенията, които се взимат. Този протокол се прилага към останалите документи, които се внасят в съда за регистрацията. 

Общото събрание избира членовете на Управителния съвет, който може да се състои най-малко от трима души.  В него трябва да се включат влиятелни хора, които са емоционално свързани с това училище.

Необходимо е да се избере председател, който се упълномощава да подписва от името на сдружението, отговаря за изготвянето на годишните отчети и редовното водене на документацията. Обикновено председателят е лицето на това сдружение. Хубаво е това да е човек, който е утвърден авторитет и само с името си ще бъде много по-полезен, отколкото всеки друг. Председател на нашето училищно настоятелство е г-жа Любка Георгиева – председател на регионалната структура на КТ „Подкрепа“ – Дупница. Имаме на разположение художник, който е управител на общинската художествена галерия, комисар от полицията, адвокат, бизнесмен. Наложително е в състава му да има и счетоводител. Най-полезният член на този съвет обаче е представител на педагогическия състав на училището, който е спойката между всички останали и познава в детайли проблемите и нуждите на училището. Върху него ляга отговорността да комуникира  с директора, учителите, родителите, обществените дейци, институциите.


Предпоставки за работещо училищно настоятелство:

1.     В настоятелството трябва да се включат влиятелни хора, чието име е разпознаваемо за хората от региона;

2.     В Управителния съвет да има хора от различни сфери на обществения живот, които ще са полезни в различни ситуации;

3.     Да участват  учители, които се ползват с доверие и разнообразни способности и умения;

4.     Директорът да подкрепя инициативите на училищното настоятелство и да му предоставя свобода на действие;

5.     Да се поддържат контакти с бизнеса в региона, с който може да се изгради ползотворно партньорство


В основата на дейността на училищното настоятелство стоят доброволен труд, полезни идеи, доброжелателство и умерена доза патриотизъм. За съжаление съвременният живот е твърде материализиран, а времето вечно не достига, затова малко хора се наемат да се ангажират с тази толкова важна за всяко училище дейност.

Основната роля, която се възлага на училищното настоятелство обикновено е осигуряване на средства за различни училищни нужди.

• Чрез училищното настоятелство се набавят средства от спонсори за финансиране на участия на ученици и учители в национални и международни фестивали;

• Финансират се ремонти, облагородяване на училищния двор, подобряване на материално – техническата база;

• Набавят се средства за осигуряване на награден фонд на училищни конкурси;

• Родителите помагат  с материали и труд, помощ при ремонти, управление на проекти и др.;

Всичко това е особено важно за малките училища с ограничен делегиран бюджет.

Разписването и управлението на проекти е един от приоритетите на училищното настоятелство. В тези процеси се включват родители и учители, с идеята да създадат по-добри условия за извънкласни дейности, спорт и отдих на учениците. В екипа трябва да се включат хора с опит в работата по проекти, които да вложат ентусиазъм, а идеята да е общественозначима за населеното място. Тя трябва да направи съпричастни повечето жители и да донесе емоции и съвместни изяви. В малко населено място, каквото е Самораново работата по проект „От баба знаем“ се превърна в обединителна кауза за много от жителите му. По изготвянето на друг проект, свързан с озеленяването на дворната площ със специализиран труд помогна родител, който е ландшафтен дизайнер.

Аз лично смятам, че училищните настоятелства не са отживелица, а ефективна формула за приобщаване на родителите към училищния живот на децата им, както и институция, която е обединител на хора, реализирали се в различни професионални сфери, в името на благородна кауза – повишаване качеството на образование и възпитание на нашите деца и издигане на авторитета на родното училище.