ХVI INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL “MAESTRO MEDNIKAROV”