ХV INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL “MAESTRO MEDNIKAROV”