ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

"Емоционалната интелигентност в управлението на училищната общност" - 19, 20 март 2015 г.

Квалификационен семинар  за директори, учители, възпитатели, психолози  от столичните училища

Семинарът се провежда в изпълнение на Годишния план на РИО – София-град за учебната 2014/2015 г., на 19 и 20 март 2015 г., в град София, Парк-хотел „Москва“ /ул. „Незабравка“ № 25; метро - линия 1, спирка „Жолио Кюри“/.

Семинарът включва следните модули:

• Емоционалната интелигентност – същност и измерения. Организационно поведение и стилове на управление;

• Емоционалната интелигентност – индивидуален тип /личностен профил/. Измерване на емоционалната интелигентност;

• Отношения между социална и емоционална компетентност - емоционалната интелигентност и компетенциите на директора на училището;

• Етикетът в деловата сфера. Възникване и развитие на протокола;

• Организация на работното място;

• Мениджмънт в образованието.


Лектори:

Проф. д-р Нели Бояджиева – преподавател в СУ „Св. Климент Охридски”. Научни интереси: педагогика и психология, теория на възпитанието, управление на образованието, организационно поведение и управление на персонала, социална педагогика, социална работа и диагностика, консултиране и арт-терапия.  Автор на повече от 200 научни трудове – монографии, учебници, студии и статии в областта на педагогиката, психологията и образованието. Член на редакционната колегия на списание „Педагогика”. Член на Съвет по консултиране към Съюза на учените в България – Секция „Педагогика и психология”.

Анатолий Пазийски – началник на отдела „Дипломатически протокол”в Министерство на външните работи на Р България, експерт по дипломатически и практически протокол, стил, етикет и правила на поведение в обществото, дипломат от кариерата, работил в посолството на Р България във Виена, дългогодишен ръководител на отдел „Вътрешен протокол и церемониал” в Администрацията на президента.

Проф. дпн Пламен Радев – преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, ръководител на катедра “Педагогика и управление на образованието”. Автор и съавтор е на 51 книги, голяма част от които фундаментални за българската педагогическа наука, множество статии, научни доклади и съобщения в български и международни научни форуми. Специализирал е в Русия, Холандия, Белгия и САЩ. Основните му научни интереси са в областта на дидактиката и доцимологията, философия, психология и история на образованието, мениджмънт на образованието.