ХVII INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL“MAESTRO MEDNIKAROV“